js合并两个对象

来源:思否 分类: 文章浏览史 发布时间:2020-08-10 13:49:53 最后更新:2020-08-10 浏览:406
转载声明:
本文为摘录自“思否”,版权归原作者所有。
温馨提示:
为了更好的体验,请点击原文链接进行浏览
摘录时间:
2020-08-10 13:49:53

1.extend()

  var obj1 = {
    a:1,
    b:2
  };
  var obj2 = {
    c:3,
    d:4
  };
  var assignObj = $.extend(obj1,obj2);
  console.log('assignObj',assignObj);
  console.log('obj1',obj1);
  console.log('obj2',obj2);

clipboard.png
可以发现obj1的值被改变了。

  var obj1 = {
    a:1,
    b:2
  };
  var obj2 = {
    c:3,
    d:4
  };
  var assignOObj = $.extend({},obj1,obj2);
  console.log('assignOObj',assignOObj);
  console.log('obj1',obj1);
  console.log('obj2',obj2);

clipboard.png
extend()中加一个空对象,obj1的值就不会被改变。

2.遍历

  var obj1={a:1};
  var obj2={b:2,c:3};
  for(var key in obj2){
    if(obj2.hasOwnProperty(key)===true){
    //此处hasOwnProperty是判断自有属性,使用 for in 循环遍历对象的属性时,原型链上的所有属性都将被访问会避免原型对象扩展带来的干扰
      obj1[key]=obj2[key];
    } 
  }
  console.log(obj1);
  console.log(obj2);

clipboard.png
3.Obj.assign()
可以把任意多个的源对象自身的可枚举属性拷贝给目标对象,然后返回目标对象。
Object.assign(target, ...sources)

  var obj1 = {
    a:1,
    b:2
  };
  var obj2 = {
    c:3,
    d:4
  };
  var assignObj = Object.assign(obj1,obj2);
  console.log('assignObj',assignObj);
  console.log('obj1',obj1);
  console.log('obj2',obj2);

obj1的值也被改变了,和$.extend()类似.

  var obj1 = {
    a:1,
    b:2
  };
  var obj2 = {
    c:3,
    d:4
  };
  var assignOObj = $.extend({},obj1,obj2);
  console.log('assignOObj',assignOObj);
  console.log('obj1',obj1);
  console.log('obj2',obj2);

clipboard.png

php技术微信